Hoved- og nøgletal

Mio. DKK 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17
           
Resultatopgørelse          
Omsætning 19.426 18.544 17.939 16.449 15.528
Forsknings- og udviklingsomkostninger -755 -708 -692 -640 -574
Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) 6.947 6.705 5.807 5.716 5.635
Driftsresultat (EBIT) før særlige poster 6.355 5.854 5.556 5.091 5.024
Særlige poster1) -200 - -400 - -
Driftsresultat (EBIT) 6.155 5.854 5.156 5.091 5.024
Finansielle indtægter og omkostninger, netto 78 -388 -128 -82 -72
Resultat før skat 6.233 5.466 5.028 5.009 4.950
Årets resultat 4.825 4.197 3.873 3.845 3.797
           
Omsætningsvækst          
Årlig vækst i omsætning, % 5 3 9 6 6
Væksten fordeler sig således:          
Organisk vækst, % 7 4 8 8 7
Valuta, % -2 -1 1 -4 -1
Tilkøbte virksomheder, %    0   -           0           1           1
Andre forhold, %           -           -           -           1          -1
           
Balance          
Samlede aktiver 15.841 13.499 12.732 11.769 12.050
Investeret kapital 11.576 9.864 8.748 8.468 7.977
Egenkapital ultimo 8.168 7.406 6.913 6.418 5.952
           
Pengestrømme og investeringer          
Pengestrømme fra driften 5.290 4.759 4.357 4.361 3.251
Pengestrømme fra investeringer -2.011 -901 -591 -947 -1.619 
Investeringer i materielle anlægsaktiver, brutto -919 -846 -617 -616 -661
Frie pengestrømme 3.279 3.858 3.766 3.414 1.632
Pengestrømme fra finansiering -3.176 -3.176 -3.714 -3.430 -1.863
           
Nøgletal          
Gennemsnitligt antal ansatte, omregnet til fuld tid 12.578 12.250 11.821 11.155 10.420
Overskudsgrad, EBIT, % 33 32 31 31 32
Overskudsgrad før særlige poster, EBIT før særlige poster, % 32 32 29 31 32
Overskudsgrad, EBITDA, % 36 36 32 35 36
Afkast før skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), %2) 58 59 62 57 61
Afkast efter skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), %2) 45 46 48 44 47
Egenkapitalforrentning, % 70 66 65 72 77
Egenkapitalandel, % 52 55 54 55 49
Indre værdi pr. frie aktie, kr. 38 35 33 30 28
           
Aktiedata          
Børskurs pr. aktie, kr. 1.007 1.004 825 657 511
Børskurs/indre værdi 26 29 25 22 18
Gennemsnitligt antal udestående aktier, mio. stk. 213 213 212 212 212
PE, price/earnings ratio 44 51 45 36 29
Udbytte pr. aktie, kr.3) 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0
Pay-out ratio, %4) 81 91 86 88 84
Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet 22,63 19,67 18,18 18,10 17,87
Frie pengestrømme pr. aktie 15 18 18 16 8

 

Koncernen begyndte at anvende IFRS 16 “Leasingkontrakter” 1. oktober 2019. Beløbene for 2016/17-2018/19 er ikke korrigeret.

1) I særlige poster indgår omkostninger forbundet med forlig og søgsmål i USA omhandlende produktansvar vedrørende brug af transvaginale net.

2) Nøgletallet er før særlige poster. Efter særlige poster er ROIC før skat 57%/61%/60%/62%/74%, og ROIC efter skat 44%/47%/46%/47%/57%.

3) For regnskabsåret 2020/21 er vist det foreslåede udbytte.

4) For regnskabsårene 2020/21 og 2018/19 er nøgletallet vist før særlige poster. Efter særlige poster er payout-ratio 84%/93%.

Nøgletallene er beregnet og anvendes i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal.